Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van GeldSlim, met adres postbus 50, 4190 CB Geldermalsen. Het inschrijfnummer in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is 72011726. GeldSlim gebruikt ook de handelsnamen Blue Paprika coaching & training, Financiële Intelligentie en Richard Kaart.

In de rest van deze algemene voorwaarden wordt de naam ‘GeldSlim’ gebruikt, waarmee dus ook Blue Paprika coaching & training, Financiële Intelligentie en Richard Kaart worden bedoeld.

Artikel 1: Definities

  • ‘Diensten’: het verzorgen van trainingen, coaching of teamtrajecten.
  • ‘Klant’: iedere natuurlijke persoon c.q. iedere onderneming (rechtspersoon) waarmee GeldSlim een overeenkomst sluit tot het afnemen van diensten van GeldSlim.
  • ‘Overmacht’: datgene wat in de wet- en regelgeving alsook jurisprudentie onder ‘overmacht’ wordt begrepen, zijnde ‘alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GeldSlim geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor GeldSlim haar verplichtingen niet kan nakomen’. Daarbij kan worden gedacht aan oorzaken als ziekte, stakingen, storingen in energievoorzieningen, verkeersstoornissen, stoornissen in transport, post en/of telecommunicatie, epidemieën of pandemieën, maar ook aan storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraken. Deze opsomming is overigens niet limitatief: als een oorzaak hier niet is genoemd, wil dat nog niet zeggen dat er geen sprake kan zijn van overmacht aan de zijde van GeldSlim.
  • ‘Schriftelijk’: brieven, faxen, alsook berichten die via de elektronische/digitale weg zijn gestuurd, zoals SMS, Whatsapp en elektronische post (e-mail). De hiervoor bedoelde berichten dienen wel tot een bepaalde persoon te zijn gericht: berichtgevingen die algemeen van aard zijn en niet geadresseerd zijn, vallen niet onder de definitie ‘schriftelijk’ zoals deze in deze algemene voorwaarden wordt gehanteerd.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes/prijsopgaves van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met GeldSlim.

2. De algemene voorwaarden, hoe ook genoemd, van Klant zijn niet, dus ook niet ten dele, behalve als GeldSlim de algemene voorwaarden van Klant uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

3. Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als die afwijkingen dan wel aanvullingen schriftelijk zijn vastgelegd en door zowel GeldSlim als Klant zijn bevestigd. Bevestiging van afwijkingen/aanvullingen kan door middel van een handtekening onder een document, maar ook door het sturen van een bevestigingsbericht via digitale weg (e-mail, SMS, Whatsapp en dergelijke). Daarbij is wel van essentieel belang dat het bevestigingsbericht via digitale weg naar het persoonlijke contactadres van de contactpersoon van GeldSlim is gestuurd.

Mocht worden afgeweken van een overeenkomst dan wel van deze algemene voorwaarden, dan betekent dat niet dat hiermee een recht ontstaat ten aanzien van toekomstige opdrachten en/of overeenkomsten.

4. Is met een Klant eenmaal een overeenkomst afgesloten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, dan gelden deze algemene voorwaarden ook voor toekomstige overeenkomsten die tussen GeldSlim en Klant worden gesloten. Ook op die toekomstige overeenkomsten zijn niet de algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van Klant van toepassing.

Artikel 3: Werkzaamheden GeldSlim

1. GeldSlim biedt onder andere een trainingsmethode aan om systematisch en gestructureerd te investeren, met als doel het geldelijk vermogen van Klant te laten groeien.

2. Adviezen over specifieke investeringsmogelijkheden vormen geen onderdeel van de trainingsmethode zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. De trainingsmethode geeft Klant inzicht in welke investeringsmogelijkheden er zijn en wat de verschillen tussen de diverse investeringsmogelijkheden zijn, waaronder maar niet beperkt tot verschillen in mogelijk rendement van de verschillende investeringsmogelijkheden.

3. De voorbeelden die GeldSlim tijdens de training c.q. coachingssessies geeft ter toelichting van de methode of anderszins ter toelichting, zijn uitdrukkelijk bedoeld als voorbeeld, maar nooit als advies om te investeren in de investeringsmogelijkheid die als voorbeeld is genoemd.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand doordat:

​​a. Klant van GeldSlim een schriftelijke bevestiging krijgt van diens aanmelding voor een training, een coaching- of teamtraject; of

b. Klant een opdrachtbevestiging van GeldSlim ondertekent; of

c. Klant schriftelijk akkoord gaat met een door GeldSlim gemaakte offerte; of

d. GeldSlim is begonnen met de uitvoering van de opdracht en Klant daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.

2. De Klant heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Alle aanbiedingen en offertes van GeldSlim zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

4. Als zich feiten of omstandigheden voordoen die wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst wenselijk maken, dan overleggen GeldSlim en Klant hierover zo snel mogelijk. Wijzigingen als hier bedoeld zijn voor GeldSlim pas bindend na schriftelijke bevestiging (per post, fax of digitaal) hiervan door GeldSlim.

Artikel 5: Annulering training

1. De Klant heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren. De annulering is definitief nadat GeldSlim deze schriftelijk heeft bevestigd.

​2. De Klant kan de training annuleren tot 21 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag. Hiervoor worden annuleringskosten berekend, namelijk 10% van de trainingskosten.

​3. Bij annulering tussen 21 en 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, betaalt de Klant 50% van de trainingskosten.

​4. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de Klant na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt dan wel om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt Klant de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.

​5. De Klant kan zich laten vervangen, vooropgesteld dat de vervangende persoon aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet; dit wordt door GeldSlim bepaald. Aan vervanging zijn geen kosten verbonden en geldt voor de gehele training.

​6. GeldSlim heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de training te annuleren. De Klant heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door Klant aan GeldSlim betaalde bedrag.

​7. Vanwege de kwaliteit van de training en het beoogde eindresultaat heeft GeldSlim het recht om, met duidelijke vermelding van de reden(en), een aanmelding te weigeren of een persoon uit een lopende training te verwijderen. De Klant heeft dan, afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid, recht op een gehele of gedeeltelijke teruggave van het aan GeldSlim betaalde bedrag.

Artikel 6: Annulering coaching

1. De Klant heeft het recht om een afspraak tot 2 werkdagen voor de afspraak kosteloos te annuleren.

2. Bij annulering binnen 2 werkdagen voor de afspraak, wordt de volledige afspraak in rekening gebracht.

3. Als de Klant te laat of niet op een afspraak verschijnt, wordt de volledige sessie in rekening gebracht.

Artikel 7: Annulering zakelijke opdracht

1. De Klant heeft het recht om een overeenkomst voor een adviesopdracht, teamtraject of andere zakelijke opdracht tot 60 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht kosteloos te annuleren, tenzij in de offerte anders is afgesproken.

2. Als de opdracht wordt geannuleerd binnen 60 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht of tijdens de uitvoering daarvan, is de Klant verplicht het totaalbedrag van de opdracht te voldoen ingeval een vast bedrag voor de opdracht is afgesproken.

3. Wordt de opdracht geannuleerd binnen 60 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht of tijdens de uitvoering daarvan en een betaling in termijnen is afgesproken, dan is de Klant verplicht om nog 2 termijnen te voldoen. De Klant heeft het recht om met GeldSlim afspraken te maken over een inhoudelijke invulling van deze 2 termijnen.

Artikel 8: Betaling

1. GeldSlim brengt de kosten voor training in rekening door middel van een factuur. De Klant dient de deelnamekosten te voldoen uiterlijk 10 dagen voor de eerste trainingsdag. Als die datum al verstreken is bij aanmelding, dan uiterlijk 7 dagen na facturering door GeldSlim, maar altijd voor aanvang van de eerste trainingsdag.

2. GeldSlim brengt de kosten voor individuele coaching of begeleiding achteraf in rekening per wekelijkse factuur. De betalingstermijn van dit type facturen bedraagt 14 dagen.

3. De kosten voor teamcoaching of coachingspakketten worden na acceptatie van de offerte eenmalig gefactureerd. De factuur moet zijn betaald voordat het traject wordt gestart, tenzij schriftelijk andere afspraken daarover zijn gemaakt.

4. De kosten voor een zakelijk advies- of coaching traject worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht met een standaard frequentie van een maand, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. De betalingstermijn van dit type facturen bedraagt 14 dagen.

5. Als facturen niet op tijd worden betaald, is Klant direct in verzuim en verplicht de door GeldSlim in redelijkheid gemaakte

(buiten-)gerechtelijke incassokosten te vergoeden. Die (buiten-)gerechtelijke incassokosten worden vooraf gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom (exclusief rente), met een minimum van € 125,00 exclusief btw.

6. Als Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan is Klant, in afwijking van wat bij lid 5 van dit artikel staat, bij overschrijding van de betalingstermijn pas in verzuim nadat GeldSlim Klant een periode van 14 dagen na afloop van de betalingstermijn heeft gegeven om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen én Klant de betalingsverplichting ook in die 14 dagen niet is nagekomen.

7. In afwijking van wat in lid 5 van dit artikel staat, geldt voor een Klant die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, het volgende met betrekking tot de hoogte van de incassokosten:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een minimum van € 40,00;

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

Artikel 9: Vragen

1. Vragen van Klant over de training, coaching of andere dienstverlening van GeldSlim worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen beantwoord.

2. Als het beantwoorden van de vragen een langere verwerkingstijd met zich meebrengt, wordt de ontvangst van de vraag uiterlijk binnen 10 werkdagen bevestigd en wordt een indicatie gegeven van de termijn waarop het definitieve antwoord kan worden verwacht.

Artikel 10: Intellectueel eigendomsrecht

1. Het intellectueel eigendomsrecht van brochures, trainingsmaterialen, boeken, video’s, audiobestanden, handboeken, sheets, stencils en welke andere gebruikte multimedia en schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen ‘materialen’, die ontstaan vanwege de uitvoering van de overeenkomst met GeldSlim, berust bij GeldSlim. De eventuele inbreng van Klant daarbij is niet van belang. Voor zover voor de vestiging van een intellectueel eigendomsrecht als hiervoor bedoeld een (leverings-)handeling is vereist zal Klant op eerste verzoek daartoe van GeldSlim kosteloos zijn medewerking hieraan verlenen.

2. Voor zover op het werk een andere auteursrechtelijke rechthebbende op het werk is aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten bij die rechthebbende.

3. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GeldSlim mag de Klant geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

4. Het maken van beeld- en/of geluidsopnames door Klant tijdens een training of coaching is niet toegestaan, tenzij dit voorafgaande aan de training of coachingssessie expliciet afgesproken.

5. Tijdens trainingen kunnen door of in opdracht van GeldSlim foto-, film- en geluidsopnamen worden gemaakt. Dit materiaal is eigendom van GeldSlim. GeldSlim heeft het recht dit materiaal voor eigen (communicatie)doeleinden te gebruiken.

Artikel 11: Klachten

1. Eventuele klachten over de dienstverlening van GeldSlim moeten zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst bij GeldSlim worden gemeld. Dit kan per brief of door te mailen met in het onderwerpveld de tekst VERTROUWELIJK.

2. GeldSlim zal de klacht vertrouwelijk behandelen.

3. GeldSlim zal zich inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.

4. Ingeval het behandelen van de klacht langer dan 21 kalenderdagen zal gaan duren, zal de klager binnen 21 kalenderdagen worden medegedeeld binnen welke termijn uitsluitsel wordt verwacht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. GeldSlim spant zich in om de gegeven training, coaching of opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

Daarbij wijst GeldSlim uitdrukkelijk nogmaals op hetgeen in artikel 3 van deze voorwaarden staat. GeldSlim is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen van mogelijke investeringen die Klant doet naar aanleiding van de door GeldSlim toegelichte trainingsmethode als bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze voorwaarden.

2. GeldSlim is tegenover Klant slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van GeldSlim.

3. GeldSlim is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

4. Voor zover GeldSlim aansprakelijk zou zijn voor directe schade, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, dan is dat voor maximaal het bedrag ter hoogte van de kosten van de verleende opdracht per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als een feit wordt beschouwd.

5. GeldSlim is niet aansprakelijk in het geval Klant of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Artikel 13: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Door de Klant verstrekte informatie wordt door GeldSlim, diens personeel en/of voor GeldSlim werkzame personen en partners vertrouwelijk behandeld. GeldSlim conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

2. Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten van alle bedrijfsgevoelige informatie betreffende de andere partij, waarvan zij in het kader van de onderhandelingen of de uitvoering van de overeenkomst wetenschap krijgen en welke informatie niet reeds buiten toedoen van de betreffende partij openbaar is en waarvan de verkrijgende partij vermoedt dan wel weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dan wel redelijkerwijs had kunnen weten dat deze informatie van vertrouwelijke aard was.

3. De wijze waarop de onder lid 1 van dit artikel bedoelde informatie is verkregen, is niet van belang.

4. Informatie kan onder andere, maar is niet gelimiteerd tot, bestaan uit mondelinge verklaringen, schriftelijke notities, computerfiles, werkinstructies, en/of visuele waarnemingen.

5. Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staan ervoor in dat de werknemers en andere personen die onder verantwoordelijkheid van partijen bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

6. De geheimhoudingsplicht geldt niet ingeval partijen als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kunnen beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht.

7. Het is GeldSlim altijd toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen. GeldSlim zorgt ervoor dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of GeldSlim hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.

8. GeldSlim mag altijd de bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen en dergelijke hergebruiken.

9. Op de verwerking van persoonsgegevens door GeldSlim, is de privacyverklaring van GeldSlim van toepassing. Die staat op de website van GeldSlim.

Artikel 14: Diversen

1. GeldSlim is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen, coaching of andere diensten verkeerd is weergegeven op een van de door GeldSlim beheerde websites of in een digitale of gedrukte advertentie. GeldSlim is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht / training tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

2. Eventuele nietigheid/vernietiging van een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de overige voorwaarden niet meer geldig en van toepassing zijn. GeldSlim en Klant zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door GeldSlim.

Artikel 15: Welke rechter en waar?

1. Mocht onverhoopt een geschil rijzen waar partijen niet uitkomen, dan hebben beide partijen uiteraard het recht om naar de rechter te stappen. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter van het arrondissement Midden-Nederland.

2. Op de prijsopgaves/offertes van, overeenkomsten met en werkzaamheden van GeldSlim is het Nederlands recht van toepassing.

Geldslim draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders