Privacy verklaring

Bescherming van jouw persoonsgegevens vindt GeldSlim erg belangrijk en dat geldt ook voor het respecteren van je privacy wanneer je de website van GeldSlim bezoekt (www.geldslim.nl). Daarom vertelt GeldSlim je graag over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens: welke gegevens verzamelt GeldSlim, hoe en waarom doet GeldSlim dat, waarvoor gebruikt GeldSlim je persoonsgegevens, hoelang bewaart GeldSlim de gegevens en tot wie kun jij je wenden om je rechten uit te oefenen of om vragen omtrent je privacy te stellen. Ook heeft GeldSlim passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van de website van GeldSlim te beveiligen en misbruik te voorkomen.

I.Wie is verantwoordelijk?

Dat is GeldSlim en de aan haar gelieerde ondernemingen, in deze handelend onder de namen ‘GeldSlim’, ‘Financiële Intelligentie’ en ‘Blue Paprika training & coaching’ en hierna te noemen ‘GeldSlim’.

Het adres van GeldSlim is postbus 50, 4190 CB Geldermalsen.

Als je op de website van de Kamer van Koophandel zoekt op ‘GeldSlim’, zie je dat GeldSlim in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder nummer 72011726. GeldSlim is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening

Gegevensverwerking (hierna: ‘AVG’).

II.Verwerking van persoonsgegevens

(A)Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven waarmee een natuurlijke persoon (direct of indirect) kan worden geïdentificeerd. Daarbij kun je denken aan gegevens zoals je naam, telefoonnummer, identificatienummer en geboortedatum. Maar ook online identificatoren van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld de fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon vallen onder de definitie ‘persoonsgegeven’. Dit alles kun je terugvinden in (artikel 4 lid 1 AVG).

(B)Welke persoonsgegevens verwerkt GeldSlim en waarom?

GeldSlim verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je deze gegevens zelf aan GeldSlim hebt verstrekt of deels hebt verstrekt, op grond waarvan GeldSlim de overige van belang zijnde informatie heeft opgezocht. Daarbij kun je denken aan je aanmelding voor een bijeenkomst of nieuwsbrief of omdat je gebruik wilt maken van de diensten van GeldSlim.

Door GeldSlim worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

1. contact- en registratiegegevens van klanten/opdrachtgevers en overige relaties en de contactpersonen daarvan. Daarnaast verwerkt GeldSlim overige informatie die voor GeldSlim noodzakelijk is om haar dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren, zoals maar niet beperkt tot financiële informatie;

2. algemene bezoekinformatie van bezoeken op de website(s) van GeldSlim, zoals de door de browser meegestuurde gegevens, de duur en het tijdstip van het bezoek, het klikgedrag en het IP-adres van de computer die de website van GeldSlim bezoekt/heeft bezocht.

Je persoonsgegevens worden door GeldSlim verwerkt voor het doel waarvoor GeldSlim deze heeft verkregen. Ook kan GeldSlim jouw persoonsgegevens gebruiken om je (incidenteel) op de hoogte te houden van en te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van GeldSlim die wellicht interessant voor je zouden kunnen zijn.

GeldSlim verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, behalve als GeldSlim daartoe wordt verplicht door de wet of door een daartoe gerechtigde (overheids)instantie.

(C)Grondslag / doel van de verwerkingen

Omdat de AVG voorschrijft dat verwerkingen van persoonsgegevens een grondslag en een doel moeten hebben, tref je deze hieronder aan.

1. Voor verwerking van gegevens zoals genoemd bij punt B.1:

Grondslag: artikel 6 lid 1 sub b AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

Doel: de uitvoering van een overeenkomst waarbij degene wiens persoonsgegevens het betreft partij is.

Grondslag: artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Doel: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaarplicht.

Grondslag: artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval de commerciële belangen van GeldSlim.

Doel: het met de relaties van GeldSlim onderhouden van contact in de ruimste zin van het woord, waaronder het uitnodigen van evenementen en commerciële doeleinden.

Grondslag: artikel 6 lid 1 sub a: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor deze verwerking.

Doel: overige specifiek benoemde doelen waarvoor expliciet toestemming is verleend.

2. Voor verwerking van de gegevens zoals genoemd bij punt B.2 van deze privacyverklaring:

Grondslag: artikel 6 lid 1 sub a AVG: betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van diens persoonsgegevens voor deze verwerking.

Doel: uitvoering geven aan het verzoek van betrokkene om te worden geïnformeerd door middel van e-mailmarketing.

Grondslag: artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval de commerciële belangen van GeldSlim.

Doel: vergroten vindbaarheid website(s) door het verkrijgen van inzicht in klikgedrag van bezoekers en het verbeteren van de functionaliteit van de website(s) alsook door het verbeteren van de dienstverlening van GeldSlim.

III.Hoe lang bewaard GeldSlim de persoonsgegevens?

GeldSlim verwerkt je persoonsgegevens niet langer dan strikt gezien nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt. Omdat het echter voor kan komen dat je informatie nodig hebt nadat GeldSlim is gestopt met het leveren van haar diensten aan jou, wordt de informatie in je dossier bewaard voor een periode van 1 (één) jaar na beëindiging van het dossier. Als GeldSlim van mening is dat die periode langer moet zijn, dan kan de bewaartermijn worden verlengd met de tijd die nodig is.

IV.Wat zijn je rechten?

Je hebt uiteraard een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder volgt een opsomming van die rechten. Mail naar contact@geldslim.nl als je gebruik wilt maken van één van je rechten. GeldSlim kan je vragen om je te identificeren. Dat kan door een kopie van een geldig identiteitsbewijs of een bankafschrift aan GeldSlim te sturen of te tonen. GeldSlim controleert hierop alleen je naam en adviseert je om overige gegevens onleesbaar te maken. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app van de Rijksoverheid te gebruiken.

Daar waar je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door GeldSlim, kun je deze toestemming op elk moment intrekken zoals aangegeven in deze Privacyverklaring. Je intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens voor de intrekking van je toestemming.

Je hebt de volgende rechten:

 • Inzage (artikel 15 AVG)
  Je hebt het recht om een ​​kopie te vragen van je persoonsgegevens die worden verwerkt door of namens GeldSlim. Je kunt daarbij ook informatie opvragen over andere details van de verwerking van je persoonsgegevens, zoals de bewaartermijn van je gegevens en categorieën van derde ontvangers. Algemene informatie kun je ook altijd vinden in deze Privacyverklaring.
 • Wijziging (artikel 16 AVG)
  Als jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG, heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.
 • Wissing (artikel 17 AVG)
  Je hebt altijd het recht om persoonsgegevens door GeldSlim te laten verwijderen, tenzij GeldSlim op grond van de AVG toegestane grondslagen redenen heeft om je persoonsgegevens te houden.
 • Beperking (artikel 18 AVG)
  Je kunt de verwerking van jouw persoonsgegevens ook door GeldSlim laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat GeldSlim je verzoek tot wijziging van je persoonsgegevens controleert.
 • Recht op overdracht (portabiliteit, artikel 20 AVG)
  Op jouw verzoek verstrekt GeldSlim je een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare kopie van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, en heb je het recht die persoonsgegevens ongehinderd door GeldSlim aan een derde partij te laten overdragen.
 • Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
  Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GeldSlim. GeldSlim kan je hierbij verzoeken om met jouw specifieke situatie verband houdende redenen op te geven. Als jouw bezwaar het gebruik van persoonsgegevens door GeldSlim voor direct marketing doeleinden betreft, zal GeldSlim dit verzoek altijd honoreren.

V.Doorgifte van jouw persoonsgegevens aan derden

Voor een aantal verwerkingen van jouw persoonsgegevens schakelt GeldSlim derde partijen in om haar daarbij te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld hosting providers die applicaties of bestanden met persoonsgegevens hosten. GeldSlim zorgt ervoor dat met deze partijen verwerkersovereenkomsten zijn gesloten. Daarin worden die derde partijen onder andere verplicht om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Daarnaast kan GeldSlim jouw persoonsgegevens verstrekken aan rechtbanken dan wel vergelijkbare instanties, deurwaarders, incassobureaus en andere instanties en/of personen. Dat doet GeldSlim alleen als dat noodzakelijk of van belang is voor de uitvoering van de diensten van GeldSlim.

Daar waar GeldSlim gebruik maakt van Google Analytics (zie ‘Gebruik van cookies’) c.q. content van de website van GeldSlim wordt gedeeld door middel van social mediaplatforms, kan als gevolg daarvan informatie terechtkomen bij social mediaplatforms als LinkedIn, Google+, Instagram Twitter en/of Facebook.

En als GeldSlim op grond van wet- en regelgeving dan wel een rechterlijk vonnis daartoe wordt verplicht of jij hebt uitdrukkelijk toestemming daartoe gegeven, stelt zij jouw persoonsgegevens ter beschikking aan die derden, die door die wet- en regelgeving of het rechterlijk vonnis dan wel jouw toestemming worden aangewezen.

VI.Beveiliging

Zoals eerder aangegeven neemt GeldSlim de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom neemt zij alle in redelijkheid passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen GeldSlim onder meer, maar niet enkel, door middel van versleutelde bestanden en veilige netwerkverbindingen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail (contact@geldslim.nl).

VII.Gebruik van cookies

De website van GeldSlim maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je pc, tablet of smart phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

(A)Google Analytics cookies

GeldSlim maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van haar website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van de website van GeldSlim, kan GeldSlim haar website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, GeldSlim heeft daar geen invloed op.

(B)Social media cookies

Daarnaast heeft GeldSlim social media buttons van LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter op haar website geplaatst, zodat je informatie van de website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Als je via de ‘LinkedIn-button’, ‘Facebook-button’, ‘Instagram’ of ‘Twitter-button’ doorlinkt naar de respectievelijke websites, worden door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat je op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy- en/of cookiestatement van LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, GeldSlim heeft daar geen invloed op.

VIII.Klacht?

Als je niet tevreden bent met de wijze waarop GeldSlim met je persoonsgegevens omgaat en we komen er samen niet uit, kunt je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.

Dat kan via de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

IX.Wijzigingen privacy- en cookiestatement

GeldSlim heeft het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen, al dan niet op grond van gewijzigde privacy- en cookiewetgeving. Kijk daarom regelmatig naar deze privacyverklaring!

X.Vragen?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie naar aanleiding van deze verklaring? Neem dan gerust contact op:

GeldSlim
Mail: contact@geldslim.nl

Geldslim draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders